Napište nám

Vaše jméno a příjmení
Vaše telefonní číslo
Zpráva

Chci více informací

Pro detailnější informace o spořících a investičních možnostech Vám zprostředkujeme konzultaci s investičním specialistou.
Vaše příjmení
Vaše telefonní číslo
PSČ
Poznámka

Protiprodukt

Chci zkonzultovat protiprodukt k hypotéce

Po vyplnění formuláře níže budete propojen s investičním specialistou.
Vaše příjmení
Vaše telefonní číslo
PSČ
Poznámka
Váš požadavek byl úspěšně zaevidován
Brzy budete kontaktován/a investičním specialistou.
Pokračovat na web
>

Všeobecné obchodní podmínky Invest-Portal.cz

1. Úvod

1.1 Společnost InvestPortal  s.r.o., IČ 05382807, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94884, je poskytovatelem softwaru, IT řešení a marketingu (registrované obchodní značky) a provozuje web www.invest-portal.cz svým smluvním partnerům (odběratelům, smluvním poradcům), služby poskytuje za níže uvedených podmínek. Web www.invest-portal.cz a služby s ním související slouží ke zprostředkování obchodních příležitostí (kontaktů), poptávek a nabídek a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce pro Uživatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od uživatele s cílem získat obecné informace ohledně investičních možností (dále jen „invetice“) díky propojení (telefonickém i osobním) s Poradci.

1.2 Společnost InvestPortal  s.r.o  poskytuje software, informační systém (InvestKlient), registrovanou obchodní značku a marketingové služby se značkou související. Tyto služby jsou poskytovány odběratelům (smluvním partnerům). Stejně tak celý web je provozován na základě smluvně daného vztahu (případně placených licencí) pro odběratele.
Těmito odběrateli (smluvními partnery) jsou společnosti nebo jednotlivé osoby podnikající v oblasti finančního poradenství s oprávněním zprostředkovávat investice. Tyto subjekty jsou držitelé potřebných licencí pro zprostředkovatelskou činnost a jsou registrovány  u České národní banky. Tedy společnost InvestPortal  s.r.o  pouze poskytuje software, který spravuje, také doménu www.invest-portal.cz a poskytuje odběratelům marketingové řešení na míru.

1.3 Prohlášení k závaznosti informací – není–li výslovně uvedeno  jinak, modelové příklady, srpvmímí a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, veřejnou nabídku ani jakýmkoliv jiným právním jednáním InvestPortal  s.r.o., a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti jiného právního jednání InvestPortal  s.r.o., je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

1.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy vzniklé mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

 

2. Definice Pojmů

2.1 „Poskytovatel“ znamená společnost InvestPortal  s.r.o., IČ 05382807, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94884, provozující webové stránky www.invest-portal.cz pro svoje odběratele softwaru (smluvní partnery).

2.2 „Uživatel“ znamená Zájemce, e a jakákoliv jiná osoba využívající služby na Portálu Poskytovatele.

2.3 „Portál“ znamená webové rozhraní dostupné na adrese www.invest-portal.cz, které umožňuje porovnávání investičních nabídek dle požadovaných parametrů a zpřístupňuje kontakty jednotlivých subjektů.

2.5 „Poradce“ znamená fyzická osoba podnikající v rámci aktivit u některého ze samostatných zprostředkovatelů na trhu (Chytrý Honza a.s., eDO finance a.s.) a vybraných smluvních odběratelů, tedy poradenských společností, se specializací na investice.

2.6 „Zájemce“ znamená koncový zákazník, poptávající informace o investičních možnostekch nebo žádající o propojení s investičním specialistou, které uvedl do Portálu sám.

2.7 „Investice“ znamená pro účely těchto VOP jednotlivé investiční produkty, spořící produkty, jakékoliv finanční i jiné produkty či příležitosti.

 

3. Účel Portálu

3.1 Účelem Portálu je na straně jedné sdružovat Poradce a propojovat se Zájemci. Na straně druhé sdružovat poptávky Zájemců o získání bližších informací ohledně investičních možností. Účelem Portálu je dále umožnit rychlejší získání kontaktu na osobu poskytující informace ohledně investičních možností. Veškeré informace publikované na tomto webu Poskytovatelem jsou určeny výhradně ke studijním a informativním účelům a v žádném případě je nelze považovat za investiční doporučení, nebo nabídku ve smyslu příslušných právních předpisů.

 

4. Registrace Uživatele

4.1 Zájemce zadá do formuláře dostupného na Portálu podstatné a osobní údaje pro získání přehledu investičních možností. Těmito údaji jsou – jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, výše investice a měsíční investovaná částka.

4.2 Pro získání výsledku srovnávače se Uživatel musí seznámit s těmito VOP. Vyjádření souhlasu prostřednictvím políčka „souhlasím s VOP“ je nezbytnou podmínkou pro užívání Portálu.

4.3 Uživatel je oprávněn udělit Poskytovateli dobrovolně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabídky finančního produktu – investic (dále jen „Souhlas se zpracováním“), a to elektronicky zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, které se Zájemci zobrazí současně s políčkem pro zadání ověřovacího kódu, který mu byl zaslán v ověřovací SMS zprávě dle odst. 4.4 těchto VOP. Na základě uděleného souhlasu může být Zájemce kontaktován Poradcem s individuální nabídkou Investic či jiného finančního produktu dle kritérií zadaných Zájemcem na Portálu. Udělení tohoto souhlasu je podmínkou, aby Zájemce mohl být informován a kontaktován Poradcem s konkrétní nabídkou Investic či jiným finančním produktem na míru a aby o možnostech sjednání Investic s Poradcem mohl dále jednat.

4.4 Po odeslání požadavku k vyhledání Investic je Uživateli zaslán na uvedené telefonní číslo ověřovací kód, který slouží k ověření totožnosti Uživatele a verifikaci jím zadaného telefonního kontaktu. Ověření identity Zájemce je smluvním požadavkem Poskytovatele, bez ověření není možné srovnání investičních možností provést.

4.5 Uživatel prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři, jsou údaji pravdivými.

4.6 Okamžikem dokončení registrace, tj. odsouhlasením těchto VOP a odesláním zadaných údajů stisknutím příslušného tlačítka pro vyhledání Investic dle zvolených kritérií, je založen smluvní vztah mezi Zájemcem a Poskytovatelem.

4.7 Práva a povinnosti ostatních Uživatelů spojených s registrací je upravena dílčími smlouvami uzavřenými s Poskytovatelem.

 

5. Pravidla poskytování služby

5.1 Uživatel je oprávněn na základě provedené registrace listovat obecnými informacemi zabývající se tématikou Investic.

5.2 Uživatel dokončením registrace a udělením Souhlasu se zpracováním souhlasí se skutečností, že jím zadané osobní údaje je Poskytovatel oprávněn poskytnout svým smluvním partnerům v souladu s uděleným Souhlasem se zpracováním.

5.3 V případě, že registraci ve prospěch Zájemce provedl, tak tento prohlašuje, že je oprávněn nakládat s osobními údaji Zájemce, a že na výzvu Poskytovatele je schopen předložit souhlas s nakládáním s osobními údaji Zájemce. Takový má rovněž s Poskytovatelem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které je Poskytovatel oprávněn údaje Zájemce zpracovávat.

5.4 Webový server, který spravuje webové stránky www.invest-portal.cz, zasílá na osobní počítač Uživatele, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“ (textové soubory, které server umísťuje do počítače Uživatele webových stránek a které při každé další návštěvě webových stránek Uživatelem získává zpět na server), pokud Uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči webových stránek.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji Uživatele. 

5.5 Přijímání souborů „cookies“ dle předchozího odstavce může Uživatel zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.

 

6. Odpovědnost poskytovatele

6.1 Poskytovatel neodpovídá za činnost Uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Portálu ani za způsob jeho užívání. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Uživateli, Poradci či třetími osobami. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi. Poskytovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Uživateli a Poradci.

6.2 Uživatel bere na vědomí. Že Poskytovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Portálu probíhají.

 

7. Vyřizování stížností Uživatelů

7.1 Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@invest-portal.cz.

 

8. Ceny a poplatky

8.1  Využívání všech možností a služeb Portálu Uživatelem je zcela zdarma.

 

9. Práva a povinnosti

9.1 Uživatel prohlašuje že

  • je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk,
  • nebyl zbaven způsobilosti k právnímu jednání, ani mu tato nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito VOP,
  • veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • že se seznámil s textem těchto VOP a s těmito souhlasí,
  • na základě uděleného Souhlasu se zpracováním je seznámen se skutečností, že jím poskytnuté údaje může Poskytovatel předat/poskytnout Poradcům,
  • pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů, okamžitě toto sdělí Poskytovateli.

9.2 Poskytovatel je

  • oprávněn na základě uděleného Souhlasu se zpracováním předat sdělené identifikační údaje Poradci,
  • kdykoliv pozastavit činnost Portálu.

9.3 Poskytovatel prohlašuje, že

  • není koncovým dodavatelem finančních produktů - Investic,
  • poskytuje v rámci Portálu prostor pro získání obecných informací týkajících se tématu Investic dle kritérií Zájemce. Tyto informace jsou pouze orientační a slouží výhradně ke studijním účelům. Poskytovatel propojuje Uživatele pro získání bližších informací o úvěrech s Poradci.

9.4 Bližší specifikace práv a povinností e a Poradce je zahrnuta ve zvlášť uzavíraných smlouvách.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů Zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

10.2. Informace o zpracování osobních údajů společností InvestPortal  v souladu s Nařízením jsou dostupné na webové stránce Poskytovatele www.invest-portal.cz.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli, Poradci a případnými třetími osobami probíhá výhradně prostřednictvím emailu, na emailové adrese Poskytovatele
info@invest-portal.cz.

11.2 Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu je právní řád České republiky.

11.3 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

11.4 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu, přičemž o jejich změně bude objednatel informován prostřednictvím oznámení na Portálu.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.