Napište nám

Vaše jméno a příjmení
Vaše telefonní číslo
Zpráva

Chci více informací

Pro detailnější informace o spořících a investičních možnostech Vám zprostředkujeme konzultaci s investičním specialistou.
Vaše příjmení
Vaše telefonní číslo
PSČ
Poznámka

Protiprodukt

Chci zkonzultovat protiprodukt k hypotéce

Po vyplnění formuláře níže budete propojen s investičním specialistou.
Vaše příjmení
Vaše telefonní číslo
PSČ
Poznámka
Váš požadavek byl úspěšně zaevidován
Brzy budete kontaktován/a investičním specialistou.
Pokračovat na web
>

Informace o zpracování osobních údajů společností InvestPortal s.r.o.

Společnost InvestPortal s.r.o., IČ: 05382807, se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94884 (dále jen „InvestPortal“), jakožto poskytovatel software, IT řešení a marketingu a provozovatel webového portálu www.invest-portal.cz, při správě a zpracování osobních údajů svých klientů a spolupracujících osob plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů.

Společnost InvestPortal se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.

Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: info@invest-portal.cz

Obsah:

 1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů.
 3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.
 4. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.
 5. Automatizované zpracování osobních údajů.
 6. Jaká jsou práva subjektu údajů.
 7. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti InvestPortal.

 


 

1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.

Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. Společnost InvestPortal je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje zájemců o porovnání nabídek investičních možností na základě zadaných kritérií a dále pro tyto zájemce zajišťuje možnost zpracování investiční analýzy investičním specialistou s cílem rychlého a efektivního vyřízení smlouvy k investicím.

Kontaktní údaje a totožnost správce:

InvestPortal s.r.o., IČ: 05382807 se sídlem Trnitá 500/9, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94884, e-mail: info@invest-portal.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

 

2. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.

Společnost InvestPortal zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb, plnění zákonných povinností a též k ochraně zájmů společnosti InvestPortal. Shromažďujeme osobní údaje zájemců o naše služby nebo potenciálních zájemců, kteří nám ke zpracování osobních údajů a k oslovení udělili souhlas.

Kategorie osobních údajů, které společnost InvestPortal zpracovává:

 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, podpis, u podnikatelských subjektů IČ a adresa sídla,
 2. kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo, adresa místa bydliště

Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

 1. pro účely smluvního plnění
  • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zájemce, který má zájem o služby společnosti InvestPortal, bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít ani plnit práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí,
  • poskytnutí osobních údajů pro účely srovnání a kalkulaci investičních možností na základě zadaných kritérií zájemce je smluvním požadavkem společnosti InvestPortal, bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, které slouží k jednoduchému ověření identity zájemce pomocí SMS, společnost InvestPortal srovnání či kalkulaci investičních možností neprovede on-line,
  • ověřením identity zájemce pomocí SMS je společnost InvestPortal schopna od sebe filtrovat skutečné zájemce o srovnání či kalkulaci investičních možností od neseriózních uživatelů, kteří zahlcují software fiktivními požadavky a zabírají kapacity společnosti InvestPortal, které by jinak mohly být poskytnuty opravdovým zájemcům.
 2. zpracování na základě plnění zákonných povinností
  • společnost InvestPortal zpracovává také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon.
 3. zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti InvestPortal – zejména pro účely obhajoby právních nároků společnosti InvestPortal

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu zájemce – za účelem nabídky finančního produktu/  investičních možností:

 • udělení souhlasu zájemcem je dobrovolné, zároveň však nezbytné, aby jej mohl dále kontaktovat investiční specialista (Poradce) za účelem zpracování individuální nabídky, investiční analýzy a informování zájemce o finančních produktech/ investičních možnostech dle kritérií zadaných zájemcem do srovnávače investičních možností na webovém portálu www.invest-portal.cz,
 • zájemce má možnost svůj souhlas se zpracováním za účelem nabídky finančního produktu udělit elektronicky po vyplnění formuláře pro srovnání investičních možností, a to v okamžiku, kdy jsou osobní údaje zájemce verifikovány SMS zprávou,
 • na základě uděleného souhlasu pro účely nabídky finančního produktu/  investičních možností může být zájemce kontaktován formou e-mailové zprávy nebo telefonicky, další komunikace probíhá dle preferencí zájemce,
 • osobní údaje mohou být za účelem zpracování nabídky investičních možností poskytnuty investičnímu specialistovi (dále jen „Poradce“), který má se Správcem uzavřenou Smlouvu o spolupráci a je oprávněn poskytovat a sjednávat se zájemcem finanční služby,
 • bez uděleného souhlasu nemůže být zájemce informován ani kontaktován s nabídkou individuálního investičního produktu, nelze s ním o možnostech sjednání investičních možností či jiného finančního produktu jednat, nabídka finančních produktů nemůže být více zpřesňována,
 • zájemce může udělený souhlas kdykoli odvolat a to písemně na adresu info@invest-portal.cz, písemně dopisem na adresu společnosti InvestPortal - Trnitá 500/9, 602 00 Brno, nebo prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách www.invest-portal.cz

 

3. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

Osobní údaje klientů společnost InvestPortal zpracovává po dobu, po kterou svým klientům poskytuje své služby nebo po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává společnost InvestPortal osobní údaje klientů po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty, atd. a dle obecných i speciálních promlčecích lhůt.

U udělených souhlasů se zpracováním pro účely nabídky finančního produktu je doba uchování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu.

Společnost InvestPortal se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů, v okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost InvestPortal povinna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů, případně vhodným způsobem anonymizovány. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.

 

4. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

Osobní údaje klientů jsou zpřístupněny společnosti InvestPortal jakožto jejich správci, dále pověřeným zaměstnancům společnosti InvestPortal a smluvním zpracovatelům, se kterými má společnost InvestPortal uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě které jsou tito smluvní zpracovatelé povinni osobní údaje zpracovávat v souladu s Nařízením. Smluvními zpracovateli jsou zejména investiční specialisté, tj. Poradci, poskytovatelé IT služeb, účetní a daňoví poradci.

Osobní údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu za účelem nabídky finančního produktu mohou být v souladu s uděleným souhlasem poskytnuty/předány jinému správci, a to konkrétnímu investičnímu specialistovi (dále jen „Poradce“), který má se společností InvestPortal  uzavřenou Smlouvu o spolupráci a je oprávněn poskytovat a sjednávat se subjektem údajů finanční služby.

Společnost InvestPortal svým klientům garantuje, že osobní údaje, které zpracovává na základě uděleného souhlasu za účelem nabídky finančního produktu, nejsou v žádném případě předávány žádným externím call centrům ani marketingovým společnostem zajišťujícím nejrůznější marketingové kampaně, vždy se jedná o konkrétní osobu investičního specialisty, která je smluvním partnerem společnosti InvestPortal.

 

5. Automatizované zpracování osobních údajů.

Součástí poskytování služeb společnosti InvestPortal je i automatizované zpracování osobních údajů. Při automatizovaném zpracování osobních údajů jsou používány automatické informační systémy, např. elektronické kalkulačky, software, IT aplikace. Cílem automatizovaného zpracování osobních údajů je rychlé a individuální poskytnutí služby dle specifických požadavků a potřeb klientů.

Soubory „cookies“

Pro správnou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako tzv. „cookies“, na zařízení, ze kterého návštěvník webovou stránku prohlíží.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování velikost písma, jazyk, přihlašovací údaje a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Webový server, který spravuje webové stránky společnosti InvestPortal www.invest-portal.cz, zasílá na osobní počítač subjektu, který navštíví tyto webové stránky soubory „cookies“, pokud návštěvník přijímání těchto souborů povolil ve svém internetovém prohlížeči.  Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti webových stránek, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji návštěvníka. Návštěvník má možnost přijímání souborů „cookies“ zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

 

6. Jaká jsou práva subjektu údajů.

 1. Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů
  • Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je poskytování osobních údajů zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.
 2. Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo klienta požadovat od společnosti InvestPortal, jakožto správce, potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má klient, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
  • Subjekt údajů má právo požadovat od společnosti InvestPortal kopie zpracovávaných osobních údajů.
  • Při opakovaných a zjevně nepřiměřených žádostech je společnost InvestPortal oprávněna účtovat klientům přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.
  • Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu společnosti InvestPortal, také formou online formuláře, který je dostupný na webových stránkách společnosti InvestPortal www.invest-portal.cz.
 3. Právo na opravu osobních údajů
  • Subjekt údajů má právo žádat, aby společnost InvestPortal bez zbytečného odkladu opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění společnosti InvestPortal.
 4. Právo na výmaz osobních údajů
  • V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů, byl odvolán souhlas ke zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je společnost InvestPortal na základě Vaší žádosti povinna osobní údaje žádajícího klienta smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má společnost InvestPortal právo si osobní údaje ponechat.
  • Uplatnění tohoto práva mohou subjekty údajů uplatnit kromě zaslání písemné žádosti na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu společnosti InvestPortal, také formou online formuláře, který je dostupný na webových stránkách společnosti InvestPortal www.invest-portal.cz.
 5. Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • ​​Na žádost klienta je společnost InvestPortal povinna omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. V obecné rovině lze toto právo uplatnit v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.
 6. Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů
  • V případech, kdy klient dojde ke zjištění, že společnost InvestPortal zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta, má právo obrátit se přímo na společnost InvestPortal s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace. Námitky lze vznášet i proti automatizovanému rozhodování/profilování.
 7. Právo na přenositelnost údajů
  • Klient může požadovat, aby jeho osobní údaje, které společnosti InvestPortal udělil, byly předány jinému správci dle požadavku klienta. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li požadavku klienta bránit zákonná či jiná překážka.
 8. Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
  • S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se klient může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, web: www.uoou.cz/

 

 

7. Uplatnění práv subjektů údajů – klientů společnosti InvestPortal.

Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u správce, společnosti InvestPortal buď e-mailovou zprávou na adresu: info@invest-portal.cz nebo písemně dopisem na adresu společnosti InvestPortal - Trnitá 500/9, 602 00 Brno. V případě uplatnění práva na přístup k informacím, práva na výmaz a práva na odvolání souhlasu má subjekt údajů možnost podat žádost též prostřednictvím online formuláře dostupného na webové stránce www.invest-portal.cz. Pro úspěšné vyplnění formuláře je nutné ověřit identitu žadatele formou ověřovací SMS zprávy, aby údaje o žadateli nebyly poskytnuty cizí osobě.

Žádosti subjektů údajů je společnost InvestPortal povinna vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je společnost InvestPortal oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení společnost InvestPortal subjekt údajů včas informuje.

 

Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 25. 5. 2018.

 


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti InvestPortal s. r. o., IČ: 05382807, se sídlem Trnitá 500/9, PSČ 602 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94884, zastoupena: Jan Bartušek, jednatel email: info@invest-portal.cz (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:

 • jméno, příjmení a titul,
 • poštovní adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • údaje o předmětu plnění Správce,
 • rodné číslo,
 • bonita

(dále jen „Osobní údaje“)

za účelem:

Osobní údaje budou použity za účelem zasílání informací, produktů, služeb, novinek a aktualit týkajících se finančního trhu tj. newsletterů a dále ke zpracování nabídky finančních produktů dle kritérií zadaných subjektem údajů do srovnávače / kalkulačky investičních možností na webovém portálu Správce http://www.invest-portal.cz, ke kontaktování subjektu údajů e-mailem či telefonicky a k dalšímu jednání o finančních produktech s investičním specialistou.


Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

Osobní údaje mohou být za účelem zpracování nabídky finančního produktu poskytnuty / předány jinému správci, a to investičnímu specialistovi (dále jen „Poradce“), který má se Správcem uzavřenou Smlouvu o spolupráci a je oprávněn poskytovat a sjednávat se subjektem údajů finanční služby.


Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu Správce nebo na e-mailovou adresu info@invest-portal.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil/(a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.

Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je k dispozici na webové adrese www.invest-portal.cz. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy info@invest-portal.cz.

 


Dotaz na evidenci osobních údajů

Chcete vědět, jaké osobní údaje o Vás evidujeme? Stačí vyplnit formulář níže a my Vám tyto informace poskytneme.


Jméno
Příjmení*
E-mail*
Telefon*

Odebrání či výmaz souhlasu s užitím osobních údajů

Pokud chcete odvolat souhlas s užitím osobních údajů, vyplňte formulář níže.


Jméno
Příjmení*
E-mail*
Telefon*